Bảng Vàng vinh danh Người Thắng Giải

Ellyzabeth Yulianto
Shinta Setiawan
Jeffry G.A Hitipeuw